اطلاعات تماس
تلفن
۳۷۷۴۵۴۰۰ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۱ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۳ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۵ ۷۱ ۰

فکس
۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰

تلفن همراه
۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳ ۰
۹۱۷۱۸۹۲۵۸۸ ۰

پست الکترونیک
دفتر مرکزی شیراز،
فارس ،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش ،خیابان پژوهش جنوبی ، خیابان 301

شرکت پیشرو بالابر فارس( بالابر ثابت و متحرک ، بالابر هیدرولیک ساختمانی )

تلفن

  • ۳۷۷۴۵۴۰۰ ۷۱ ۰
  • ۳۷۷۴۵۴۰۱ ۷۱ ۰
  • ۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰
  • ۳۷۷۴۵۴۰۳ ۷۱ ۰
  • ۳۷۷۴۵۴۰۵ ۷۱ ۰

فکس

  • ۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰

تلفن همراه

  • ۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳ ۰
  • ۹۱۷۱۸۹۲۵۸۸ ۰

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • شیراز،
  فارس ،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش ،خیابان پژوهش جنوبی ، خیابان 301