اطلاعات تماس
تلفن
۳۷۷۴۵۴۰۰ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۱ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۳ ۷۱ ۰
۳۷۷۴۵۴۰۵ ۷۱ ۰

فکس
۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰

تلفن همراه
۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳ ۰
۹۱۷۱۸۹۲۵۸۸ ۰

پست الکترونیک
دفتر مرکزی شیراز،
فارس ،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش ،خیابان پژوهش جنوبی ، خیابان 301

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه پیشرو بالابر فارس (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • پیشرو بالابر فارس
  • آدرس:
  • فارس ،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش ،خیابان پژوهش جنوبی ، خیابان 301

  • :
  • ۳۷۷۴۵۴۰۰ ۷۱ ۰
  • :
  • ۳۷۷۴۵۴۰۱ ۷۱ ۰
  • :
  • ۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰
  • :
  • ۳۷۷۴۵۴۰۳ ۷۱ ۰
  • :
  • ۳۷۷۴۵۴۰۵ ۷۱ ۰

  • :
  • ۳۷۷۴۵۴۰۲ ۷۱ ۰

  • :

 شرکت پیشرو بالابر فارس
 
 
 
 

آدرس